تاریخ ارسال خبر: ج, مهر ۱۶م, ۱۳۹۵
کد خبر: 11660

کنشگران سیاسی و مدنی از اعتراضات مریوان حمایت کردند

اشتراک‌گذاری
برچسبها

 

ماف نیوز: ۴۳۱ کنشگر مدنی، سیاسی و فرهنگی کرد در نامه ای از اعتراضات مریوان حمایت کردند.

 

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اعلام پشتیبانی شهروندان و کنشگران مدنی اجتماعی کوردستان از مطالبات شهروندان مریوانی در خصوص رسیدگی سریع بە وضعیت جادە مریوان ،سنندج ادامه دارد.

 

متن نامه و اسامی امضاءکنندگان این نامه در زیر آمده است:

 

 حق برخوردار بودن از امنیت از جملە بدیهیترین و اساسیترین حقوق هر انسان و مورد تاکید در تمامی میثاقین بین المللی و مکاتب و اندیشەهای انسانی می باشد و پرواضح است کە منظور از حفظ و تامین امنیت در همە ابعاد روانی و جسمی انسان و هر آنچە مربوط بە جامعەی انسانی است، می باشد.
درسالیان اخیر با توجە بە رشد نامتوازن با توسعەی زیرساختهای اساسی مبادلات اقتصادی مرزی و بین المللی پایانەی مرزی مریوان از جملە امکانات زیربنایی و آزادراە و محورهای مواصلاتی ایمن و استاندارد و تردد انواع وسایط نقلیە غیر استاندارد و بیش از ظرفیت پیش بینی شدە جادەی قدیمی مریوان متاسفانە بە کرات شاهد تصادفات مرگبار و فجایعی غیرقابل جبران کە دارای پیامدهای جانی و مالی و روانی بسیاری است می باشیم تااکنون کە شهروندان و فعالین اجتماعی و مدنی مریوان بە ستوە درآمدە از این شرایط درخواست خاتمەی این وضعیت ناگوار وت لاش سریع جهت ایمن و استاندارد کردن جادە مریوان سنندج را مصرا پیگیری می کنند
ما نیز بە عنوان جمعی از شهروندان و کنشگران مدنی اجتماعی ضمن اعلام حمایت قاطع و همەجانبەی خویش از مطالبات شهروندان مریوانی ونیز درخواست اختصاص بخشی از درآمدهای گمرک مریوان و سایر نقاط مرزی کوردستان بە توسعە و ترمیم و نگهداری محورهای مواصلاتی منطقە، خواستار جبران خسارات مادی ومعنوی ناشی از تعلل بی مورد و جبران کمبود اعتبارات عمرانی تخصیص یافتە بە این مهم با تخصیص بودجە جهشی متناسب با میزان وعدەهای چندین دهەایی مسولان می باشیم.
۱٫دلیر اسکندری
۲ناصر خورشیدی
۳محسن رضوی
۴سروه رحمانی
۵فواد حسنی ساوان
۶شیرین رحمانی
۷ھیوا تیزمغز
٨ارام قوریشی
٩ساکو خسروی
١٠مھران خسروی
١١فرزاد خسروی
١٢نارین خسروی
١٣فرید شیخ السلامی
١۴کیوان محمودی
١۵شاکو ابھم
١۶دانیال مرادی
١٧کارزان عباسی
١٨مھران علیار
١٩رسول فخری
٢٠فخرالدین ویسی
٢١فرزاد محمدی
٢٢حامد زارع
٢٣شاھو کریمی
٢۴ھوشیار کریمی
٢۵فرشاد باباخانی
٢۶ناصر علینژاد
٢٧سروە رضایی
۲۸فریبر محمدی
۲۹کژال امینی
٣٠محمد امینی
۳۱رضا امینی
٣٢لالە محمدی
٣٣شمیران محمدی
٣۴ دکتور صلاح خدیو
٣۵عابد ساتوری
٣۶کیاناعبدی
٣٧کریم شانازی
٣٨چیمن نادری
٣٩فرزاد عبدی پور
۴٠ژیرەفان ساوان
۴١شیروان بھروزی
۴٢جمال دانشمند
۴٣کازیوە انامقی
۴۴ھێرو ھێرویی
۴۵ناصر حمیدی
۴۶کمال چالاک
۴٧بھروز رضایار
۴۸فیروز رضایار
۴۹درون حمیدی
۵۰شورش ساتوری
۵۱شیواکرد
۵۲امیر سراج الدین
۵۳جمال فرهمندی
۵۴عزیز عبدی
۵۵هاوری بهمنی
۵۶کریم رشوان
۵۷بهروز فیزیکی
۵۸لاوان احمدی
۵۹کژالادمیانژاد
۶۰احمد کیانی
۶۱هیرش وثوقی
۶۲هاوری بوکانی
۶۳سعید اکبرنژاد
۶۴سعید هجاریان
۶۵محمدالیاسی
۶۶محمد الیاسی
۶۷شورش تهایی
۶۸محمد سرشیویی
۶۹محمد خسروزادپ
۷۰فریبا مرادی
۷۱کژو کریمی
۷۲بهمن مرادی
۷۳مختار مرادی
۷۴رضوان مرادی
۷۵چاوپ مرادی
۷۶رضا خوشقشلاقی
۷۷اوین قادری
۷۸شاهو خوشقشلاقی
۷۹حسین کریمیان
۸۰ارمان فرجپور
٨١سمیرا سعیدی
٨٢میلاد سعیدی
٨٣بھروز سعیدی
٨۴ژینا کوثری
۸۵بهمن سقزی
۸۶ریناس مینایی
۸۷شاهو کریمی
۸۸زینب بلوریان
٨٩دارا وکیلی
٩٠مھرداد وکیلی
٩١امیار حسن پور
٩٢ارمان اسکندری
٩٣سید احمد حسینی
٩۴شھرام ویسی
٩۵عبداللە ویسی
٩۶ھومن باییزیدی
٩٧ارام رھنمورد
٩٨رویا مصطفی زاده
۹۹عدنان حسن ‍‍‍پور
١٠٠نرگس اریان
١٠١سیما سنندج
١٠٢روژمان اذرپور
١٠٣ پیمان معروفی
١٠۴یداللە شاکری
١٠۵ شیرزاد قادریان
١٠۶ماردین نوری
١٠٧کارو کریمی
١٠٨الان زاخویی
١٠٩دیار خضری
۱۱۰روژپ قلیپور
١١١کوردستان خورشیدی
١١٢ڕێژنە خورشیدی
١١٣سید صلاح احمدی
١١۴خالد کوکبی
١١۵محمد تھامی
١١۶یوسف ھواری
١١٧مریم ھواری
١١٨چرۆ ھواری
١١٩دارا دارایی
١٢٠ محمد گلالی
١٢١علی گلالی
١٢٢اذر دارایی
۱۲۳فرنوش دارایی
۱۲۴فرهاد دارایی
۱۲۵دارا حسینی
١٢۶خبات منگوری
١٢٧سالح نوزری
١٢٨احمد محمدی
١٢٩فرشتە خوسروی
١٣٠یاشار کمالی
١٣١فریدە رضایی
۱۳۲ناصر مصلحی
۱۳۳سردار رمضانی
۱۳۴طاهر روشنی
۱۳۵فاطمه سلیمی
۱۳۶وحید بهرامی
۱۳۷علی زمانی
۱۳۸ بهرام دانش
۱۳۹چنور مردانی
۱۴۰شیوا مرادی
۱۴۱سوسن یاراحمدی
۱۴۲فرشته نوبخت
۱۴۳شیدا جمالی
۱۴۴ساکۆ احمدی
١۴۵سامان درخشانی
١۴۶پدرام اراستە
١۴٧سیوان منوچھری
١۴٨منیژە بھرامی
١۴٩سعدون مازوجی
١۵٠چنور سھرابی
١۵١اوین احمدی
١۵٢پروانە مقدم
١۵٣ماردین بھرامی
١۵۴ساڕێژبھرامی
١۵۵علی بھرامی
١۵۶وحید بھرامی
١۵٧فرمێسک خوش ھیکل
١۵٨نارین خوش ھیکل
١۵٩کاروان خوش ھیکل
١۶٠لاوە خوش ھیکل
١۶١ مھناز ضیایی
۱۶۲فرشید ضیایی
۱۶۳ارمان ضیایی
۱۶۴ریناس مینایی
۱۶۵زینب بلوریان
۱۶۶روژین قادری
۱۶۷ریباز تورجانی
۱۶۸شه مال گوگانی اذر
۱۶۹مهناز دولتمند
۱۷۰علی دولتمند
۱۷۱سوما ضرغامی
۱۷۲علی ضرغامی
۱۷۳همداد ضرغامی
۱۷۴هاوری وثوقی
۱۷۵لاله وثوقی
۱۷۶دانا شاکریان
۱۷۷کاوه شاکریان
۱۷۸محمد شاکریان
١۷٩سمکۆ معروفی
١۸٠محمد سفرنگ
١۸١الاھە طاهری
۱۸۲خدیجه خوشکلام
۱۸۳سیران خوشکلام
۱۸۴سیران خوشکلام
۱۸۵پروانپ محمدی
۱۸۶صدیق مجیدیان
۱۸۷خالد الهی
۱۸۸سروه روشن
۱۸۹نگین سرحدی
۱۹۰حامد انصاری
۱۹۱غفور کاکایی
۱۹۲ارزو امانی
۱۹۳لیلا ارشدی
۱۹۴ناصر امین نژاد
۱۹۵مائدە انصاری
۱۹۶مهین بردەرەش
١٩٧محمد کوهنورد
١٩٨رضا کوهنورد
١٩٩علی چاوان
٢٠٠رضا کیمایی
٢٠١علی تراشکار
٢٠٢شعلە شیخ عطاری
٢٠٣کاوە رستمی
٢٠۴حامد رستمی
٢٠۵کامران رستمی
٢٠۶دانا خضری
٢٠٧حامد خضری
٢٠٨هوشیار رضایی
٢٠٩محمد رضایی‌
٢١٠علی کاظمی
٢١١بهروز رادورد
٢١٢شیوا رادورد
٢١٣حاجی علی کیفی
٢١۴داود کیفی
٢١۵سامان کیفی
٢١۶وریا کیفی
٢١٧غزاڵ ایمانی
٢١٨کاوە مام شیخ
٢١٩فریدون مام شیخ
۲۲۰کمال اذری
۲۲۱بهروز فتحی
۲۲۲چالاک نصری
٢٢٣ارمان محمدی
٢٢۴سعدی رحیمی
٢٢۵پژمان شریفی
٢٢۶امجد شریفی
٢٢٧منیژە بدری
٢٢٨علی فقینبی
٢٢٩جمال فقینبی
٢٣٠دکتر کاوە هورامی
٢٣١رضا هورامی
٢٣٢کارو کیانفر
٢٣٣کاوە کیانفر
٢٣۴حسن شریفی
٢٣۵حسین شریفی
٢٣۶هلالە قادریان
٢٣٧حسین قادریان
٢٣٨کریم قادریان
٢٣٩کاوە کیلشینی
٢۴٠کامران کیلشینی
٢۴١سیران مکری
٢۴٢سحر رستمی
٢۴٣سیران حسنی
٢۴۴سمیه حسنی
٢۴۵سارا رشیدی
٢۴۶نیان رشیدی
٢۴٧فرهاد میرزایی
٢۴٨ریبوار میرزایی
٢۴٩شیما میرزایی
٢۵٠نشمیل کریمی
٢۵١ناصر کریمی
٢۵٢کاوه کریمی
٢۵٣سارینا حبیبی
٢۵۴لیلا رستمی
٢۵۵شیلان صالحزاده
٢۵۶فواد صالحزاده
٢۵٧شفیع میرزایی
٢۵٨لقمان میرزایی
٢۵٩سامان بوکانی
٢۶٠مینا حسنزاده
٢۶١سیىوان غفوری
٢۶٢زیلان غفوری
٢۶٣نشمیل جعفری
٢۶۴ناصر جعفری
٢۶۵اسرا فرهادی
٢۶۶هیدی فاروقی
٢۶٧لقمان زینبی
٢۶٨محمد اسدی
٢۶٩امید امینیان
٢٧٠فاطمه امینزاده
٢٧١فرهاد امینزاده
٢٧٢طاهر غلامی
٢٧٣زهرا غلامی
٢٧۴شبنم نیکنام
٢٧۵شبو نیکنام
٢٧۶شورش نیکنام
٢٧٧شهلا رستمی
٢٧٨سالار رستمی
٢٧٩سینا عباسی
٢٨٠ازاد ازادیخواه
٢٨١امید ازادیخواه
٢٨٢تارا رسولزاده
٢٨٣لیلا امین عشایری
٢٨۴سنور امین عشایری
٢٨۵حسن امین عشایری
٢٨۶خدیجە ابراهیمی
٢٨٧شوانە ابراهیمی
٢٨٨ابراهیم خبیدە
٢٨٩اسماعیل خبیدە
٢٩٠سامان خوشناو
٢٩١کبرا خوشناو
٢٩٢محمود ابوبکری
٢٩٣امید فرجی
٢٩۴ایناز فرجی
٢٩۵ندا خسروی
٢٩۶گلاله‌ مکری
٢٩٧هلاله‌ مکری
٢٩٨اتنا محمدی
٢٩٩احمد یگانه
٣٠٠ناصر محمودزادە
٣٠١سامان کریمی
٣٠٢نسیم قادری
٣٠٣جلال مونسی
٣٠۴کاوە رحیمی
٣٠۵مهنازقادری
٣٠۶فرزاد محمدی
٣٠٧یاسین تابنده
٣٠٨لیلا سعیدزاده
٣٠٩رضا اقدیسی
٣١٠ماجد میرزایی
٣١١میلاد محمدیان
٣١٢کوثر روشنی
٣١٣نگین اشرفی
٣١۴شرکو ناصری
٣١۵هیمن شریفی
٣١۶تاڤگە رسولی
٣١٧آمانج خدرزاده
٣١٨هلاله بیابانی
٣١٩چنور امانی
٣٢٠سحر آدمی
٣٢١وریا فرجی اذر
٣٢٢هیوا فرجی اذر
٣٢٣حمزە سعیدی
٣٢۴کامران سعیدی
٣٢۵زانیار ربانی
٣٢۶آرام مفتیان
٣٢٧مجید صالحی
٣٢٨پیمان مجیدی
٣٢٩هوزان مرادی
٣٣٠عطا احمدی
٣٣١ماردین اسعدی
٣٣٢مونا خدری
٣٣٣سعید رحــیمی
٣٣۴محمد نجمی
٣٣۵آسو نادری
٣٣۶شیما ارجمند
٣٣٧شهلا محمدی
٣٣٨بهروز یاراحمدی
٣٣٩سیروان غلامی
٣۴٠سوران غلامی
٣۴١سارینا گنجی
٣۴٢سوزان راستگو
٣۴٣ثنا یوسفی
٣۴۴سالار نادری
٣۴۵آکو رستم زاده
٣۴۶هیوا صالحی
٣۴٧ریزان فرج زاده
٣۴٨زانا دانش پرور
٣۴٩زانکو جلالی
٣۵٠فرشته قادرزاده
٣۵١محمد میرزایی
٣۵٢ساسان حلیمی
٣۵٣سعید بصری
٣۵۴آزاد خاکی
٣۵۵آرزو نصری
٣۵۶دانا کریمی
٣۵٧ئەوین ئەحمدی
٣۵٨ کەژاڵ میرزایی
٣۵٩هیوا حەسن پوور
٣۶٠سۆمیه عەلیزادە
٣۶١کاوە ئاردڵان
٣۶٢فواد رەحمەتی
٣۶٣سەحر فەتحی
٣۶۴جەماڵ رۆستەمی
٣۶۵فەرشید فتاحی
٣۶۶ازاد عباسی
٣۶٧عثمان عباسی
۳۶۸پولا اغاز
۳۶۹مختار زارعی
۳۷۰مهران کریمی
٣٧١کمال حسینی
٣٧٢اسکندر چراغی ساوان
٣٧٣چیمن جوانرۆیی
۳۷۴دکتر مزین
٣٧۵ژیلا ئەمینی
٣٧۶سەبری ئەمینی
٣٧٧بێگەرد قادری
٣٧٨ئارەزو قادری
٣٧٩شیوا فەتحی
٣٨٠شنۆ ڕاوەند
٣٨١شادی ئەحمەدی
٣٨٢شایستە ڕەشیدی
٣٨٣شەیدا موحەممەدی
٣٨۴ئەسرین ڕەحمانی
٣٨۵زێنەب ڕەحمانی
٣٨۶مستوورە ڕەحمانی
٣٨٧ئەنوەر ڕەحمانی
٣٨٨زاهید فەقێ کەریمی
٣٨٩ئەفسانه شاهی
٣٩٠حامید شاهی
٣٩١دارا ئەحمەدی
٣٩٢شوڕش حسەینی
٣٩٣حامید سپێهری
٣٩۴ئەمیر نەسری
٣٩۵مازیار سوهرابی
٣٩۶کەماڵ ئەحمەدپووری
٣٩٧ئەیوب ناسری
٣٩٨چنوور فەتحی
٣٩٩حامد اسراری
۴٠٠سامان سلیمانی
۴٠١رحمان سلیمانی
۴٠٢عظیمه سلیمی
۴٠٣سعادت مدنی
۴٠۴آزیتا مدنی
۴٠۵محمد محمودی مقدم
۴٠۶شهناز کیانی
۴٠٧مهتاب حسینی
۴٠٨شادی سلامی
۴٠٩فرشتە احمدی
۴١٠ابراهیم مردانی
۴١١هەتاو عبدی
۴١٢مجید رحمانی
۴١٣حسین ساوانی
۴١۴معصومە امینی
۴١۵آرزو امینی
۴١۶شادی امینی
۴١٧ناصر بابایی
۴١٨حدیقە محمدی
۴١٩افسانە محمدی
۴٢٠سروە نعمتی
۴٢١فریدە نعمتی
۴٢٢شادان نعمتی
۴٢٣ساکو نعمتی
۴٢۴خدیجە حسینی
۴٢۵کارن درخشانی
۴٢۶انور صالحزادە
۴٢٧مهپارە رسوڵبەردەڕەش
۴٢٨محمود انثاری
۴٢٩ژیان اسراری
۴٣٠مهدی انواری
۴٣١ناصر منصوری